1. Obchodní podmínky

1.1. Provozovatel

1.1.1. Internetový obchod naleznete na adrese www.woodiy.cz (dále jen „internetový obchod“).

1.1.2. Internetový obchod provozuje: Eliška Nemravová, s trvalým bydlištěm: Olešnice 107, Olešnice, 37331, IČO:07509596, bankovní spojení: 3170161193/0800

1.1.3. Kontakty:

Nemravová Eliška

email: nemravova.eliska@woodiy.cz

tel.č. 728351062

 

Nemravova Veronika

email: nemravova.veronika@woodiy.cz

tel.č.:722276926

 

1.2. Kupující

1.2.1. Kupující  jsou všichni návštěvníci internetového obchodu, bez ohledu na to, zda jedná jako podnikatel a  nebo spotřebitel (dále jako „kupující“)

1.2.2. Podnikatel je kupující osoba uzavírající smlouvy, které souvisí s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností popřípadě při samotném výkonu svého povolání a také osoba, jenž jedná jménem případně na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“)

1.2.3. Spotřebitel je kupující  fyzická osoba, jenž při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní popřípadě další podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“).

1.3. Obchodní podmínky

1.3.1. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vznikly na základě kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu.

1.3.2. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, které nejsou výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.4. Uzavření kupní smlouvy

1.4.1. Internetový obchod nabízí seznam zboží k prodeji, kde je uvedena cena jednotlivých výrobků. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny i s DPH a všech případných poplatků. Nabízené zboží a jeho cena zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu a dále pokud nevypršela časem omezená kampaň, pokud bylo zboží součástí dané kampaně.

1.4.2. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech na dopravu a platí v rámci České republiky.

1.4.3. Objednání zboží provede zákazník pomocí objednávkového formuláře, který je součástí objednávky v internetovém obchodě. Objednávkový formulář obsahuje informace:

 • objednaném zboží, které je vložené do nákupního košíku
 • Informace spojené s náklady na dopravu
 • Způsob úhrady kupní ceny a jak bude objednané zboží doručováno
 • Dále může zákazník vznést dotaz k uskutečněnému nákupu, lhůtě dodání, dopravě aj.
 • Kupující se může vracet k dalšímu nákupu a i k předchozím stránkám formuláře
 • Objednávka bude provedena v případě, že kupující zvolí tlačítko dokončit a zaplatit?    nebo Objednat., Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající obratem zašle kupující informaci, že objednávka byla přijata a že kupující bude informován o dalším stavu zpracování objednávky.
 • Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vznikne doručením informace o provedené objednávce elektronickou poštou a oběma stranám.
 • Kupující přijímá informaci, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu, pokud dříve podstatným způsobem porušil své povinnosti proti kupujícímu.
 • Náklady spojené kupujícímu při komunikaci s internetovým obchodem (např. náklady na telefonní hovory, náklad na internetové připojení) si hradí kupující sám.

 

1.5.  Cena zboží a platební podmínky

1.5.1. Cenu za zakoupené zboží a další náklady spojené s dodáním zbožím dle kupní smlouvy může uhradit kupující prodávajícímu následovně:

 • V hotovosti při osobním převzetí na adrese: Olešnice 107, Olešnice, 37331
 • V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • Bezhotovostně předem převodem na účet prodávajícího č. 3170161193/0800 , vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., pobočka: Trhové Sviny

1.5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prédávajícímu také násklady spojené s dodáním a s balením zboží ve smluvené výši. Pokud není výslovně uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.5.3. V případě platby na dobírku a v hotovosti je kupní cena splatná převzetím zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před odesláním zboží kupujícímu.

1.5.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společn s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího provést platbu kupní ceny splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.5.5. Případné slevy z ceny zboží poskytované prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.6. Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

1.6.1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před dodáním zboží.

1.6.2. U kupních smluv uzavřených na dálku (distančním způsobem), může kupující odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, v případně zaslání více krabicemi, poslední dodávkou uskutečněné objednávky, bez ohledu na způsob platby a převzetí zboží. Tato doba slouží kupujícímu, aby se v dostatečné míře seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboží.

1.6.3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

1.6.4. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu prokazatelně musí odeslat písemně nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího: objednavka@woodiy.cz nebo předá ve 14  denní lhůtě od převzetí. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, proč  od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

1.6.5. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit celou částku, která odpovídá plně ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dopravu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží , a to bezhotovostně vrácením na účet uvedeným kupujícím.

1.6.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dřív, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží provozovateli odeslal.

1.6.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížené hodnoty zboží a  odečíst jej od vrácené částky.

1.6.8. V případech, kdy bude zboží dále neprodejné (např. v případě jeho zničení nebo rozsáhlého poškození nebo odstranění symbolů příslušné firemní značky/loga/štítku atp.) může pohledávka provozovatele činit částku odpovídající plné ceně zboží, což tímto spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím. Pokud se provozovatel rozhodne, že prokazatelně použité či poškozené zboží akceptuje jako vratku i po proběhnutí 14denní zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy bez ohledu na zpřísněné podmínky jeho vratky dle čl. 4.1.2 výše, částka vracená spotřebiteli bude i takovém případě ponížena o částku odpovídající snížené hodnotě ceny vraceného zboží, s čímž spotřebitel/kupující tímto souhlasí.

1.6.9. Jestliže kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle i tak zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět a v případě prokazatelného vrácení nedoručitelné zásilky zničeno provozovatelem bez nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, s čímž kupující tímto souhlasí.

1.6.10. Pokud je se zbožím zaslán kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, tedy pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnost ohledně dárku  a kupující je povinen splu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

1.6.11. Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím a dostatečnou zásobovanost, ale i tak může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek ujednaných v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy a kupující s takovým postupem pro takové výjimečné případy tímto dává souhlas.

1.6.12. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena, případně sníženou v souladu s těmito obchodními podmínkami.

1.7. Přeprava a dodání zboží

1.7.1. Způsob doručování  zboží určuje prodávající, pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko i případné dodatečné náklady spojené s takovým způsobem dopravy.

1.7.2. Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud nepřevezme kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč vč. DPH (slovy: dvě stě korun českých) za kalendářní den a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

1.7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně případně  jiným způsobem, než bylo sjednáno v objednávce, tak je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen neprodleně zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě existence jakýchkoliv závad to neprodleně oznámit přepravci. Pokud nastane  případ, že kupující shledá porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, tak nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.  V případě, že je zásilka viditelně poškozená, zboží nemá kupující převzít a na předávací formulář má povinnost uvést, že jej nepřebral z důvodu poškozeného zboží. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně poškozeného  obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

1.7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

1.8.  Odpovědnost za vady a záruka

1.8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Vadou se nerozumí suk, či jiný přirozený charakter dřeva. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, případně jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé odpovídající požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

1.8.3. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny: Olešnice 107, Olešnice, 37331. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.8.4. Pokud  věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“),:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo když  se neprokáže opak.

1.8.5. Prodávající poskytuje kupujícím – spotřebitelům na prodané zboží záruku v délce 1 roku.

1.8.6.  Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

1.8.7. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

1.8.8. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

1.8.9. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

1.8.10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

1.8.11. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů , které vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

1.8.12. Volbu způsobu reklamace má kupující.

1.8.13.  Prodávající neoprávněně odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

1.8.14. Prodávající může o vyřízení reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou případně prostřednictvím SMS.

1.8.15. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů (doprava nejlevnějším způsobem).

1.8.16. Reklamující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu můžou být účtovány náklady spojené s neoprávněnou reklamací a to především dopravné, balné a servisní náklady.

1.8.17 Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

 • mechanickým poškozením zboží
 • prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením
 • prokazatelně nesprávným užíváním,
 • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
 • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
 • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
 • prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje rovněž na opotřebení způsobené obvyklým užíváním.

1.9. Další práva a povinnosti smluvních stran

1.9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.9.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu případně  třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít programové vybavení či další součásti tvořící webové rozhraní eshopu.

1.9.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení případně jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a jenž je v souladu s jeho určením.

1.9.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

1.9.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky případně v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

1.9.6.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

1.10. Ochrana osobních údajů

1.10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího nebo jakéhokoli jiného uživatele webové stránky, včetně podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí pravidly nakládání s osobními údaji, jejichž aktuální plné znění je k dispozici na našich webových stránkách

1.11. Doručování

1.11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně případně doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

1.11.2.  Zpráva je doručena:

 • pokud je doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • pokud je doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • pokud je doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • pokud je doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

1.12. Řešení sporů

1.12.1. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace naleznete na webových stránkách: www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

1.12.2. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

1.13.  Závěrečná ustanovení

1.13.1. Jazykem komunikace mezi provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

1.13.2. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné případně neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

1.13.3. Jestliže vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.13.4. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti provozovatele a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

1.13.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

1.13.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Olešnice 107, Olešnice, 37331, adresa elektronické pošty objednavka@woodiy.cz, telefon 728351062.