1. Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

1.      Základní ustanovení

    1.1  Informace o nás

Eliška Nemravová, IČ: 07509596, Olešnice 107, 373 31 Olešnice u Českých Budějovic (dále jen „správce“) je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

    1.2  Kontaktní údaje:

      adresa: Olešnice 107, 373 31 Olešnice u Českých Budějovic

email: nemravova.eliska@woodiy.cz

               nemravova.veronika@woodiy.cz

               lechnerova.vendy@woodiy.cz

telefon: 728 190 428

     1.3  Správce nejmenoval pro ochranu osobních údajů pověřence.

  1.4  Osobními údaji rozumíme veškeré informace o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

2.      Pro jaké účely údaje zpracováváme?

    2.1  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • Na vyřízení Vaší objednávky, tedy pro splnění smlouvy mezi správcem a zákazníkem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny kroky od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Jestliže nejsou údaje poskytnuty nemůže správce vyřídit Vaši objednávku.
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Vezměte prosím na vědomí, že registraci na www.woodiy.cz mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

 

3.      Kategorie a zdroje zpracování osobních údajů

    3.1

      3.1.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a či osobní údaje získané při vyplnění Vaší objednávky a při registraci na www.woodiy.cz.

        3.1.2  Správce zpracovává Vaše kontaktní a identifikační údaje. Dále údaje nezbytné pro plnění smlouvy, zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.

      3.1.3  Nezpracováváme ani nesbíráme jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

 

3.2

      3.2.1 Účelem zpracování osobních údajů je:

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce požadujeme osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt)
 • poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo jí ze strany správce plnit,

 

   3.2.2  Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

4. Jak dlouho údaje uchováváme

 

4.1 Správce uchovává osobní údaje po dobu:

Ø  potřebnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů - po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu.

Ø  než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2   Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

5        Kdo je příjemce osobních údajů

 

5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • Osoby, které se podílejí na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, pracovníky eshopu www.woodiy.cz . Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti - tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s eshopem www.woodiy.cz.
 • Osoby, které zajišťují služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
 • Osoby, které zajišťují marketingové služby.

5.2  Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb (Mailchimp).

 

6        Jaké jsou Vaše práva?

 

6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může správce správně vyřídit Vaši objednávku,
 • požadovat opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2   Mimo výše uvedená oprávnění máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

 

7        Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7.2  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu.

 

 

8        Závěrečná ustanovení

 

8.1 Pokud odesíláte objednávku z internetového objednávkového formuláře, tak potvrzujete, že jste seznámili s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

8.2 Správce je oprávněn tyto podmínky ochrany osobních údajů změnit. Nová verze podmínek ochrany osobních údajů se zveřejňuje na našich internetových stránkách a zároveň Vám zašleme novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

 

9 Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na www.woodiy.cz e-mailem na adresu objednavka@woodiy.cz nebo na telefonním čísle 728 190 428.

 

10. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 18. 11. 2018.