1. Reklamace

Odpovědnost za vady a záruka

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Vadou se nerozumí suk, či jiný přirozený charakter dřeva. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, případně jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé odpovídající požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny: Olešnice 107, Olešnice, 37331. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

4. Pokud  věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“),:

výměnu za nové zboží,
opravu zboží,
přiměřenou slevu z kupní ceny,
odstoupit od smlouvy.
To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo když  se neprokáže opak.

5. Prodávající poskytuje kupujícím – spotřebitelům na prodané zboží záruku v délce 1 roku.

6.  Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

pokud má zboží podstatnou vadu,
pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
při větším počtu vad zboží.
7. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

9. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

11. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů , které vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

12. Volbu způsobu reklamace má kupující.

13.  Prodávající neoprávněně odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

14. Prodávající může o vyřízení reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou případně prostřednictvím SMS.

15. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů (doprava nejlevnějším způsobem).

16. Reklamující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu můžou být účtovány náklady spojené s neoprávněnou reklamací a to především dopravné, balné a servisní náklady.

17 Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

mechanickým poškozením zboží
prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením
prokazatelně nesprávným užíváním,
užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje rovněž na opotřebení způsobené obvyklým užíváním.